Slide 1 Slide 2 Slide 3

Checkout the MODX forums

Regulamin

 Regulamin V Edycji Memoriału Piotra Morawskiego


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem V edycji Memoriału Piotra Morawskiego (dalej „Memoriał”) jest Fundacja im. Piotra Morawskiego, którą reprezentuje Agencja PROJEKT 77 z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10 o numerze NIP: 951-149-76-73 (dalej „Organizator”).
2. V edycja Memoriału Piotra Morawskiego rozpoczyna się w dn. 24 listopada 2014 r. i kończy ogłoszeniem wyników w dn. 17 marca 2015 r.
3. Wyprawy zgłaszane są do Memoriału od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
4. Wyprawy zgłaszane do Memoriału muszą rozpocząć się do dn. 31 grudnia 2015 r.
5. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) jest jedynym dokumentem określającym zasady Memoriału, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy Regulaminu wyraźnie odsyłają do innych dokumentów lub źródeł informacji.
6. Memoriał organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady Memoriału

1. W Memoriale wezmą udział tylko te wyprawy, które zostały prawidłowo zgłoszone na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.miejodwage.pl i wybrane w drodze głosowania SMS, którego zasady będą zamieszczone na stronie www.miejodwage.pl.
2. Prawidłowe zgłoszenie (dalej „Zgłoszenie”) powinno zawierać w szczególności:

 • dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu osób zgłaszających wyprawę
 • dokładny cel wypraw (misja oraz plan podróży)
 • informację o ewentualnych sponsorach wyprawy lub ich braku 
 • określony dokładną datą termin rozpoczęcia i zakończenia wyprawy,
 • informacje o uczestnikach wyprawy w tym imię i nazwisko, opis ich dokonań/doświadczenia w organizowaniu podobnych wypraw lub/i uczestniczeniu w nich
 • zestawienie budżetowe wyprawy/planowany koszt wyprawy z określeniem na jakie cele przeznaczone będą poszczególne środki
 • zdjęciea/ilustracje uczestników wyprawy oraz nawiązującą do celu zgłaszanej wyprawy (plik powinien być zapisany w formacie jpg i nie może przekraczać 1 MB)

3. W V edycji Memoriału mogą wziąć udział wyprawy maksymalnie trzyosobowe i trwające maksymalnie dwa miesiące.
4. Przy wyborze Zwycięzcy Memoriału będą brane pod uwagę:

 • oryginalność i spektakularność projektu,
 • nowatorstwo,
 • szanse na powodzenie/realizację wyprawy.

5. Do półfinału Memoriału przejdzie 20 (dwadzieścia) zgłoszeń, na które została oddana największa liczba głosów w wyniku głosowania SMS określonego w §4 Regulaminu.
6. Spośród półfinalistów Kapituła w drodze głosowania nominuje 3 (trzech) finalistów. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania członków Kapituły i wyborze 3 (trzech) finalistów, przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie z osobami zgłaszającymi te wyprawy.
7. W sytuacji nie uzyskania kontaktu z ww. osobami po uprzednim wykonaniu trzech próbnych połączeń telefonicznych, finalistą zostanie wyprawa następna w kolejności pod względem ilości oddanych na nią głosów przez członków Kapituły.
8. Organizator do dnia 13 marca 2014 r. na stronie internetowej www.miejodwage.pl poda finalistów Memoriału, w tym imiona i nazwiska osób uczestniczących w wyprawach.
9. Wybrani finaliści, aby mieć szansę na zwycięstwo będą musieli stawić się osobiście na gali 17 marca 2014 r. w Warszawie oraz zaprezentować swój projekt. Prezentacja projektu powinna trwać 5 do 10 minut oraz zawierać takie informacje, jak: cel i misja wyprawy, plan podróży, przedstawienie uczestników wyprawy i ich dokonań podróżniczych. Wystąpienia finalistów będą transmitowane on-line na stronie www.miejodwage.pl oraz na stronach wybranych partnerów Memoriału.

10. W przypadku nie stawienia się żadnego z uczestników finałowej wyprawy na ww. gali i nie zaprezentowania projektu osobiście, zgłoszenie automatycznie zostaje wykluczone z finału. W takiej sytuacji, Kapituła wybierze Zwycięzcę Memoriału spośród finalistów obecnych na gali.
11. Organizator w dniu 17 marca 2014 r. na stronie internetowej www.miejodwage.pl poda wyniki Memoriału, w tym imiona i nazwiska osób uczestniczących w wyprawie, która została wybrana Zwycięzcą Memoriału.
12. Uczestnicy wyprawy, która zwyciężyła w Memoriale zobowiązują się podpisać z Organizatorem umowę, określającą i regulującą warunki współpracy w zakresie realizacji zwycięskiego projektu.
13. Uczestnicy wyprawy, która zwyciężyła w Memoriale zobowiązują się do propagowania idei Memoriału we wszystkich swoich wystąpieniach mających charakter publiczny i związanych z realizacją tej wyprawy.
14. W celu realizacji zwycięskiej wyprawy, w ramach i granicach zadeklarowanego w zgłoszeniu do V edycji Memoriału Piotra Morawskiego „Miej odwagę!” budżetu, Organizator udzieli Zwycięzcom wsparcia o charakterze finansowym i sprzętowym. Jednakże w ramach ww. wsparcia, Organizator nie pokryje kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji wyprawy (np. rowery, sprzęt wspinaczkowy/do nurkowania, kajak, namiot, śpiwory, kaski) oraz innych niezbędnych kosztów typu szczepionki, paszport itp., które Zwycięzcy powinni pokryć sami.
15. W przypadku przekroczenia ww. budżetu, Zwycięzcy pokryją z własnych środków koszty przekraczających budżet na realizację wyprawy określony przez Zwycięzców w zgłoszeniu do V Edycji Memoriału Piotra Morawskiego.
16. Uczestnicy wyprawy, która zwyciężyła w Memoriale, w ramach uzyskanego od Organizatora wsparcia finansowego, zobowiązują się do ubezpieczenia wyprawy oraz osób w niej uczestniczących na czas jej trwania. Zawierane ubezpieczenie/polisa ubezpieczeniowa powinna być dostosowana do charakteru wyprawy i dokładnie określać rodzaj aktywności, jaki uczestnicy mają zamiar wykonywać podczas realizacji tej wyprawy. Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia Organizatorowi kopii polisy ubezpieczeniowej, w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem wyprawy.

§3.Warunki Uczestnictwa w Memoriale

1. Uczestnikiem Memoriału (dalej „Uczestnik”) jest osoba biorąca udział w zgłoszonej wyprawie.
2. W Memoriale mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie i zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem: pracowników lub członków Zarządu Organizatora oraz najbliższych członków rodzin tych osób, jak również osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Memoriału.
3. Uczestnik/osoba zgłaszając wyprawę do Memoriału przesyłając zgłoszenie wyprawy oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
4. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która wysłała Zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Memoriału i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
5. Uczestnik/osoba zgłaszając wyprawę do Memoriału oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie przesłanych projektów do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora;
6. Uczestnik/osoba zgłaszając wyprawę do Memoriału oświadcza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnik/osoba zgłaszająca wyprawę oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora swoich danych dla realizacji usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Memoriału, w szczególności polegających na ogłoszeniu wyników Memoriału, przyznaniu i przekazaniu/przesłaniu nagród do uczestników wyprawy, która została wybrana Zwycięzcą Memoriału oraz celów marketingowych Organizatora i związanych z realizacją Memoriału działań Partnerów oraz Sponsorów.
8. Uczestnik/osoba zgłaszająca wyprawę ma prawo dostępu do treści zgromadzonych przez Organizatora swoich danych oraz ich poprawiania jak również wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
9. Uczestnik/osoba zgłaszająca wyprawę wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją Memoriału i związanych z nią działań Partnerów oraz Sponsorów.
10. Uczestnik wyprawy, która zwyciężyła w Memoriale wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w tym wizerunku, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

§4. Głosowanie

1. Od dnia 10 lutego do 10 marca 2015 r. na stronie internetowej www.miejodwage.pl zostaną podane pełne zasady głosowania SMS dla osób oddających głos na zgłoszenia w V edycji Memoriału Piotra Morawskiego „Miej odwagę!” (dalej „Głosujący”).
2. Głosujący może oddać na wybraną wyprawę dowolną ilość głosów wysyłając SMS o treści i na numer podane na stronie www.miejodwage.pl przy każdym zgłoszeniu. Poprawne treści SMS-ów numer telefonu oraz Regulamin Głosowania zostaną opublikowane na stronie www.miejodwag.pl najpóźniej 10 lutego 2014 r.
3. Każdy głosujący w SMS-ie zwrotnym otrzyma kod upoważniający do:

 •  zniżki o wartości 50 zł przy zakupie rzeczy marki Regatta w sklepie internetowym Regatta.pl o łącznej wartości ponad 250 zł.  Promocją objęte są wszystkie produkty marki Regatta, łącznie z rzeczami z wyprzedaży oraz w promocji. Kod rabatowy można wykorzystać od 1 lutego do 30 kwietnia 2015 r.
 • darmowego dostępu do miesięcznej prenumeraty cyfrowej Wyborczej – pakiet Wyborcza, przy czym użytkownik zobowiązany jest do aktywowania kodu na serwisie internetowym pod adresem https://wyborcza.pl/aktywacja nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. Wymagania techniczne jakie należy spełnić, by prawidłowo korzystać z serwisu dostarczającego lokalne e-wydania Gazety Wyborczej określają regulaminy dostępne w sieci internet pod adresami http://kiosk.m2a.pl/regulamin/ oraz https://www.pianomedia.pl/promotions

 

§5. Nagrody

1. Fundatorem nagrody jest Fundacja im. Piotra Morawskiego.
2. Nagroda składa się z nagrody pieniężnej i nagrody rzeczowej.
3. Organizator na zasadzie norm prawem przepisanych przed wręczeniem/przekazaniem nagrody Zwycięzcy odprowadzi należny podatek na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego.
4. Uczestnikom wyprawy, która zwyciężyła w Memoriale przysługuje prawo zrzeczenia się/rezygnacji z wygranej. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
5. Uczestnicy wyprawy, która zwyciężyła w Memoriale nie mogą przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
6. Wypłata wsparcia finansowego oraz przyznanie wsparcia sprzętowego dla Zwycięzcy Memoriału nastąpi na podstawie umowy o której mowa w §2 pkt 12. i warunków w niej opisanych.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Memoriałem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora (w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10, piętro V) w terminie 14 dni od daty zakończenia głosowania. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej doręczenia do Organizatora.
2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.miejodwage.pl
2. Biorąc udział w Memoriale, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

PARTNER ESCAPE ROOM Partner główny Partner sprzętowy
PATRONI HONOROWI