Slide 1 Slide 2 Slide 3

Checkout the MODX forums

Regulamin - SMS

ZASADY GŁOSOWANIA SMS

W PIĄTEJ EDYCJI MEMORIAŁU PIOTRA MORAWSKIEGO „MIEJ ODWAGĘ!”

I. Przepisy ogólne.

1. Niniejsze „Zasady ogólne głosowania SMS w piątej edycji Memoriału Piotra Morawskiego >>Miej odwagę!<<” (zwane dalej „Zasadami”) regulują warunki oddawania głosów na projekty wypraw przedstawionych do oceny w ramach V Edycji „Miej odwagę!” Memoriału Piotra Morawskiego (zwany dalej „Memoriałem”).

2. Organizatorem V edycji „Miej odwagę!” Memoriału Piotra Morawskiego jest Fundacja im. Piotra Morawskiego MIEJ ODWAGE, z siedzibą (00-087) Warszawie, przy ul. Corazziego 5/24, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 436973, NIP: 5252545919, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Dostawcą usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie w postaci SMS, za pośrednictwem których oddawany jest głos w Memoriale jest Agora SA z siedzibą w (00-732) Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 59944, NIP: 526-030-56-44, zwana dalej „Agorą”.

4. Zasady liczenia głosów oddawanych zgodnie z „Zasadami”, wyłaniania półfinalistów i Finalistów w Memoriale określa Regulamin V Edycji Memoriału Piotra Morawskiego zwany dalej „Regulaminem”, dostępny na stronie Organizatora pod adresem http://www.miejodwage.pl/regulamin.html.

 

II Zasady i czas głosowania.

1. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie:

1.1.użytkownicy numerów abonenckich operatorów telekomunikacyjnych z siedzibą w Polsce;

1.2.będący osobami pełnoletnimi lub małoletni, posiadający ważną zgodę opiekunów prawnych;

1.3.nie będący pracownikami, stałymi współpracownikami, ani członkami organów Organizatora, Agory, ani „Agencji Projekt 77 Anna Wróblewska” z siedziba w (02-791) Warszawie przy ul. Meander 23 lok. 36 NIP: 951-149-76-73.

2. W celu oddania głosu w Memoriale, zgodnie z Regulaminem, na jedną ze zgłoszonych wypraw należy:

2.1.w dniach od 10 lutego 2015 r. godz. 00:00 do 10 marca 2015 godz. 23:59 wysłać SMS o treści składającej się z prefiksu [kropka] oraz numeru wyprawy kandydującej w Memoriale, np.: głos oddawany na kandydaturę Nr 20 powinien brzmieć: wyprawa.20;

2.2.pod numer 71466, cena jednego SMS wynosi 1 złotych 23 groszy brutto, tj. 1 złotych + 23% VAT. Organizator i Agora nie zwracają głosującemu kosztów wysłania SMS.

3. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu i Zasad z systemu Agory odsyłane zostaną SMS-y: z podziękowaniem za udział w głosowaniu oraz unikatowym kodem.

4. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Zasad na numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie sformułowana i nie bierze udziału w głosowaniu. Nadawca błędnego SMS nie korzysta z prawa do rabatu w regatta.pl ani określonego w pkt. 8 poniżej.

5. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego uczestnika Plebiscytu.

6. Z każdego numeru abonenckiego można nadesłać więcej niż jedna widomość SMS z głosem i oddawanym na tę samą, bądź na różne kandydatury.

7. Jeden numer abonencki otrzyma tylko jeden kod uprawniający do świadczeń opisanych w pkt.

8. Osoba oddają głos zgodnie z niniejszymi Zasadami otrzyma zwrotną widomość SMS z kodem uprawniającym do:

8.1. dokonania zakupów z rabatem określonym w §4 ust. 3 Regulaminu;
darmowego dostępu do miesięcznej prenumeraty cyfrowej Wyborczej – pakiet Wyborcza, przy czym użytkownik zobowiązany jest do aktywowania kodu na serwisie internetowym pod adresem https://wyborcza.pl/aktywacja nie później niż do dnia31 marca 2015 r. Wymagania techniczne jakie należy spełnić, by prawidłowo korzystać z serwisu dostarczającego lokalne e-wydania Gazety Wyborczej określają regulaminy dostępne w sieci internet pod adresami http://kiosk.m2a.pl/regulamin/ oraz https://
www.pianomedia.pl/promotions

III. Wyniki głosowania.

 

Agora obliczy wyniki głosowania i przekaże je Organizatorowi wraz z numerami abonenckimi, spod których wiadomości SMS zostały nadesłane. Agora i Organizator nie zwraca się do głosującego o podanie imienia, nazwiska lub jakichkolwiek innych danych identyfikujących.

IV. Przepisy końcowe.

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu głosowania powinny być sporządzone przez uczestników Konkursu na piśmie i przesłane pod adres: AGORA S.A., ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy z dopiskiem na kopercie „Memoriał”. Reklamacje można składać przez czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników Memoriału na stronie www.miejodwagę.pl.

 

2. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do AGORA S.A., decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

4. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

PARTNER ESCAPE ROOM Partner główny Partner sprzętowy
PATRONI HONOROWI